FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA III KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW


  Cena uczestnictwa w dwóch dniach wydarzenia: udział w sesjach plenarnych, sesjach panelowych oraz warsztatach tematycznych, dostęp do strefy EXPO i stoisk partnerów biznesowych Kongresu, strefy wiedzy i materiałów konferencyjnych.


  Cena uczestnictwa w dwóch dniach wydarzenia: udział w sesjach plenarnych, sesjach panelowych oraz warsztatach tematycznych, dostęp do strefy EXPO i stoisk partnerów biznesowych Kongresu, strefy wiedzy i materiałów konferencyjnych.


  INFORMACJA
  dotycząca przetwarzania danych osobowych
  przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie uczestnictwa w Krajowym Kongresie Forów Skarbników on line 11-12 maja 2021 r.

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@kongresskarbnikow.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach:
  a) wynikających z Pana/Pani udziału w Krajowym Kongresie Forów Skarbników w tym w zakresie list obecności, informowania o programie Kongresu oraz dokumentacji i informowania o przebiegu Kongresu, w tym publikacji Pana/Pani wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci fotografii, filmów, nagrania na stronie www Fundacji, stronie www Kongresu Skarbników, FB, materiałach promocyjnych FRDL, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą jako kontrahentem, bądź jako trenerem lub wykładowcą,
  c) art. 6 ust. 1 lit f - niezbędność do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w zakresie identyfikacji przedstawicieli kontrahenta i osób kontaktowych w zakresie wykonania umowy,
  3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Krajowego Kongresu Skarbników, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, przez okres niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA tj. dostawcom usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@kongresskarbnikow.pl
  8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem uczestnictwa w Kongresie.
  10. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.